Tilsyn

Tilsynserklæring for Hanstholm friskole, skoleåret 2016-2017.

1: Hanstholm friskoles skolekode: 765005

2: Udført af tilsynsførende Mads Hegaard Hansen, Ved Parken 10, Koldby, 7752 Snedsted.

3: Jeg har ført tilsyn på skolen følgende dage og i følgende fag:
Torsdag den 6. oktober, hvor der blev ført tilsyn i Matematik i Neptun, Engelsk i Neptun, Dansk i Venus, Dansk i Mars, Dansk i Neptun og valgfag i Drama.
Tirsdag den 6. december, hvor der blev ført tilsyn med Matematik i Venus, Dansk i Venus, Matematik i Neptun og Tysk i Jupiter.

4: Det er tilsynsførendes vurdering, at eleverne på Hanstholm friskoles faglige standpunkt er tilfredsstillende. Tilsynet er udført ved samtaler med lærerne og skolelederen under besøgene. Derudover har jeg besigtiget nogle af elevernes opgaver ud fra blandt andet et FSA matematik opgavesæt for Neptun. I samtale med skolelederen har vi drøftet hvordan elever der afslutter 9.klassetrin på Hanstholm friskoles klarer sig på ungdomsuddannelserne og efterskoler, og hvilke konsekvenser adgangskrav til ungdomsuddannelserne betyder for Hanstholm Friskole

Dansk Matematik Engelsk
Mars Standpunkt ok Ikke vurderet Ikke vurderet
Merkur Ikke vurderet Ikke vurderet Ikke vurderet
Pluto Ikke vurderet Ikke vurderet Ikke vurderet
Neptun Standpunkt ok Standpunkt ok Standpunkt ok
Venus Standpunkt ok Standpunkt ok Ikke vurderet

 

Der er lavet læsetest på alle årgange med godkendte test som også benyttes i folkeskolen.(LUS, SL, TL) Hvis en elev falder uden for normalområdet i læsestesten, tages ekstra målinger i samarbejde med skolens læsevejleder, og der træffes nødvendige tiltag for at forbedre elevens læsefærdigheder.

I engelsk, dansk og matematik benyttes der i de ældste klasser tidligere opgave sæt fra folkeskolens afgangsprøver FP9, hvilket giver læreren et godt billede af elevernes faglige standpunkt, og gør det sammenligneligt med folkeskolen. Der benyttes samme online skolesystemer som i folkeskolen (Clio online)

5: Det er tilsynsførendes vurdering at Hanstholm friskoles samlede undervisning, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der bliver brugt tidssvarende og relevante lærebøger, og undervisningsmetoderne tilgodeser det enkelte barn. I samtale med skolelederen og lærerne har vi diskuteret faglige mål og standpunkt og tilsynsførende har vurderet, at der er belæg for at sige, at undervisningen står mål med hvad der forlanges i folkeskolen. Ud fra samtale med skolelederen og lærerne, er det min vurdering, at den samlede undervisning har vilkår der kan sammenstemmes med det der præsteres i folkeskolen.

6: Under mine besøg og gennem samtaler med lærere og skoleleder kan jeg vurderer at Hanstholm friskole forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Der arbejdes med demokratisk processer og medbestemmelse og eleverne giver udtryk for, at de bliver set og hørt af alle – både kammerater, lærere og det øvrige personale. Som der står på skolens hjemmeside:”I skolen skal barnet lære at være sammen med andre i et forpligtende fællesskab, hvor alle må bidrage med det, de kan, og hvor man så til gengæld får en masse fra de andre. Barnet skal også lære at lytte, tale ordentligt, skrive, læse, regne og forstå andre sprog og kulturer. Derudover skal de kende til vores egen historie, verdenshistorien, gamle kulturers myter, sagn og kristendommen, da der her ligger en gave til senere forståelse af sig selv og verden.” Det kan jeg konstatere fungerer i praksis på Hanstholm friskole. Ud fra mine besøg, og de nyhedsbreve skolen tilsender mig, er det tydeligt, at der arbejdes på forskellige måder og med temaer der er med til at lære eleverne om det danske samfund og dets normer og værdier.

7: Hanstholm friskole opfylder også kravet om, at undervisningssproget skal være dansk.

Venlig hilsen
Mads Hegaard Hansen